Khóa Học SAFE

<– Back


LOGO-VTKCENTER

TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K 

V.T.K CENTER

 

 CSI

 CSI – SAFE

Khóa học dành cho phân tích và thiết kế kết cấu sàn, dầm, móng bằng Safe.

Phần mềm Safe được phát triển bởi CSi (Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA).

SAFE là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn như sàn giao thoa, sàn không dầm, sàn nấm, …

VT.K CENTER hiện tại có 4 lớp học Safe, lớp thiết kế kết cấu áp dụng thực hành thực tế dành cho Kỹ Sư Xây Dựng

Liên Hệ : 0919 564645

VTKCENTER-SAFE-CB