THƯ VIỆN THỰC HÀNH

tv-cad1Nơi lưu trữ và chia sẽ thư viện AutoCAD
Tài liệu học, Tài liệu tham khảo
Giáo trình, Đề CươngAutocad
Hồ sơ khai triển bằng AutoCad
tv-revit1Nơi lưu trữ và chia sẽ thư viện Revit
Hồ sơ khai triển bằng Revit,
Giáo trình, Đề Cương
Phần mềm hỗ trợ, File Template
VTK-THUVIEN-SKETCHUPNơi lưu trữ và chia sẽ thư viện SketchUp
Tài liệu học, Tài liệu tham khảo
Giáo trình, Đề Cương SketchUp
Công Trình SketchUp
tv-rsapNơi lưu trữ và chia sẽ thư viện RSAP
Bài tập thực hành,
Giáo trình, Đề Cương
Phần mềm hỗ trợ, File Template
tv-csiNơi lưu trữ và chia sẽ thư viện CSI
Phần mềm hỗ trợ, File Template
Bài tập thực hành,
Giáo trình, Đề Cương môn học
tv-teklaNơi lưu trữ và chia sẽ thư viện TEKLA STRUCTURE
Bài tập thực hành, Giáo trình, Đề Cương
Phần mềm hỗ trợ
Hồ sơ khai triển bằng TEKLA STRUCTURE
TV-PPLAXISNơi lưu trữ và chia sẽ thư viện PLAXIS
Phần mềm hỗ trợ, File Template
Bài tập thực hành,
Giáo trình, Đề Cương môn học
TV-ANSYSNơi lưu trữ và chia sẽ thư viện ANSYS
Phần mềm hỗ trợ, File Template
Bài tập thực hành,
Giáo trình, Đề Cương môn học
TV-ABAQUS.pngNơi lưu trữ và chia sẽ thư viện ABAQUS
Phần mềm hỗ trợ, File Template
Bài tập thực hành
Giáo trình, Đề Cương môn học
TV-ADVANCENơi lưu trữ và chia sẽ thư viện Autodesk Advance
Phần mềm hỗ trợ, File Template
Bài tập thực hành
Giáo trình, Đề Cương môn học
TV-NAVISWORKSNơi lưu trữ và chia sẽ thư viện Autodesk Naviswork
Phần mềm hỗ trợ, File Template
Bài tập thực hành
Giáo trình, Đề Cương môn học
VTK-ADAPTNơi lưu trữ và chia sẽ thư viện ADAPT
Phần mềm hỗ trợ
Bài tập thực hành
Giáo trình, Đề Cương môn học
VTK-GRAITECNơi lưu trữ và chia sẽ thư viện GRAITEC
Phần mềm hỗ trợ
Tài liệu học, tài liệu tham khảo
Giáo trình, Đề Cương môn học
VTK-PM KHACNơi lưu trữ và chia sẽ thư viện Phần Mềm xây Dựng Khác
Phần mềm hỗ trợ
Tài liệu học, tài liệu tham khảo
Giáo trình, Đề Cương môn học