Tag Archives: REVIT – RENDERING

Render trong Autodesk Revit

Bài viết về Giới thiệu Render trong Autodesk Revit. Hiện nay Revit Render khá đẹp tùy vào chất lượng cài đặt và đương nhiên và phụ thuộc vào cấu hình máy tính của các bạn. Các bạn có thể dùng Render in cloud (chúng ta sẽ có bài viết khác) Hình 01.  Bảng Rendering bên dưới là công trình Thép

Read more