GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TẠI V.T.K CENTER

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY DÀNH CHO HỌC VIÊN V.T.K

I. GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY AUTODESK REVIT

Giáo trình Revit Architecture

Lớp Cơ Bản (Nhà ở Gia Đình)

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình Revit Structure

Lớp Cơ Bản (BTCT – Nhà ở GĐ)

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình Revit MEP

Lớp Cơ Bản (Nhà ở GĐ)

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình Revit Architecture

Lớp Nâng Cao

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình Revit Structure

Lớp Nâng Cao 

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình Revit MEP

Lớp Nâng Cao

Giáo Trình lưu hành nội bộ 

Giáo trình Revit Structure

Lớp Revit – Công Trình Thủy

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình Revit Structure

Lớp Revit – Cầu Đường

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình Revit – BP Thi Công

Lớp Cơ Bản

Giáo Trình lưu hành nội bộ 

Giáo trình Revit Architecture

Lớp Revit Công Trình Thủy

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình Revit Architecture

Lớp Revit Cầu Đường

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình Revit – BP Thi Công

Lớp Nâng Cao

Giáo Trình lưu hành nội bộ 


II. GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC PHẦN MỀM PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU

Giáo trình ETABS

Lớp Cơ Bản 

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình SAP2000

Lớp Cơ Bản 

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình SAFE

Lớp Cơ Bản 

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình ETABS

Lớp Nâng Cao

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình SAP2000

Lớp Nâng Cao 

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình SAFE

Lớp Nâng Cao

Giáo Trình lưu hành nội bộ 

Giáo trình RSAP

Lớp Cơ Bản 

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình PLAXIS

Lớp Cơ Bản 

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình 

Lớp Cơ Bản 

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình RSAP

Lớp Nâng Cao

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình PLAXIS

Lớp Nâng Cao 

Giáo Trình lưu hành nội bộ

Giáo trình 

Lớp Nâng Cao

Giáo Trình lưu hành nội bộ