CHUYÊN ĐỀ

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các buổi WORKSHOP Chuyên Đề dành cho ngành xây dựng


cd-btct


cd-ketcauthep


cd-ttketcau


cd-matlab


cd-plaxis


cd-csi


cd-ansys-abaqus


cd-revit


cd-robot


cd-tekla