BIM VIET NAM – Quyết Định Số 1057 /QĐ -B XD

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG GIAI ĐOẠN THÍ ĐIỂM

Quyet dinh - 1057 QĐ -B XD.jpg


Xêm đầy đủ : 20171011_BCD-QD-1057HuongDanBIM