Khai giảng Khóa Học Revit – Tháng 09/2018

VTKCENTER-KHOAHOCREVIT

Trung Tâm V.T.K thông báo khai giảng các khóa học Revit tháng 09/2018

+ lớp Revit Structure – Kết Cấu BTCT (Nhà ở)

VTK-RST-LYVANDU-02

Xem học phí và chi tiết lớp học tại : click xem

DangKy


+ Lớp Revit Dành cho công trình Thủy

VTK-RST-THUYLOI10

Xem học phí và chi tiết lớp học tại : click xem

DangKy


+ Lớp Revit Dành cho công trình Cầu

MO HINH CAU TRONG REVITXem học phí và chi tiết lớp học tại : click xem

DangKy


LỚP HỌC THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K

NƠI GIÁ TRỊ THỰC HỌC ĐƯỢC TÔN VINH

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH NHỮNG KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG

Website : https://vtkbimsoft.com
Email : hocphanmemketcau@gmail.com
Số điện thoại tư vấn môn học : 0919 564645 (Thầy Việt)