Đề cương Autocad Structural Detailing

Autocad Structural Detailing

Autocad Structural Detailing là sản phẩm của AUTODESK dành cho chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng. 


ĐỀ CƯƠNG AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING (ASD)

(Phần khai triển bản vẽ BTCT)

 PHẨN AUTOCAD : (Xem giáo trình Autocad)

PHẦN AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING 
CHƯƠNG 1 : CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG 


ĐỀ CƯƠNG AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING (ASD)

(Phần khai triển bản vẽ nhà công nghiệp)