Đề cương SAFE 2012, 2014

SAFE là 1 phần mềm của công ty CSI, nằm trong bộ ba phần mềm phân tích kết cấu SAP2000 – ETABS – SAFE.

SAFE là phần mềm sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM), chuyên phân tích và thiết kế các loại kết cấu sàn, móng.

SAFE0


ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAFE

I.  GIỚI THIỆU
II. KHẢ NĂNG TÍCH HỢP THÔNG TIN TỪ CÁC PHẦN MỀM KHÁC

 1. Import : AUTOCAD –> SAFE
 2. Import : ETABS/SAP2000 –> SAFE 
 3. Import : REVIT –> SAFE

III. PHẦN LÝ THUYẾT

 1. Giới thiệu phần mềm SAFE
 2. Khởi động chương trình
 3. Tạo file mới
 4. Tạo lưới trục
 5. Khai báo vật liệu
 6. Khai báo tiết diện
 7. Vẽ mô hình kết cấu
 8. Gán điều kiện biên
 9. Khai báo trường hợp tải trọng và các tổ hợp tải
 10. Gán tải trọng
 11. Chia lưới mô hình (meshing)
 12. Chạy mô hình
 13. Xem kết quả

IV. THỰC HÀNH SAFE

 • PHẦN BTCT
 1. Xuất mô hình từ ETABS sang SAFE
 2. Phân tích và thiết kế kết cấu sàn BTCT có dầm
 3. Phân tích và thiết kế kết cấu sàn BTCT không dầm
 4. Phân tích và thiết kế kết cấu sàn trên nền đàn hồi
 5. Phân tích và thiết kế kết cấu móng đơn
 6. Phân tích và thiết kế kết cấu móng kép
 7. Phân tích và thiết kế kết cấu móng băng
 8. Phân tích và thiết kế móng bè
 9. Phân tích và thiết kế móng cọc
 • PHẦN BTCT DUL
 1. Phân tích và thiết kế sàn UST căng sau

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

SAFE 11SAFE 1